Statistik

Totalt antal prover per år och land

Antalet provtagningar per år sedan 1992 då biobankning av barnleukemier startade. I Norden blir cirka 300 barn per år sjuka i olika typer av Leukemi. Ökningen av provtagningar år 2020 och 2021 avser uppföljningsprover.

Fördelningen av prover per land

Stapeldiagrammet ger en bild av fördelningen av prover per land (1992 till december 2021).

Totalt antal unika patienter registrerade i NOPHO Leukemia Biobank

En del av dessa patienter saknar studienummer. En orsak till svårigheten med detta är en samkörning med CCEG (Childhood Cancer Epidemiology Group) samt saknad av inrapporterad NOPHO eller Castor-nummer.

Totalt antal provtagningar i NOPHO Leukemia Biobank

Totalt antal provtagningar i NOPHO Leukemia Biobank 1992-2021. Överförada prover (1865) från forskningsprovsamling (FMCA=fluorometric microculture cytotoxicity assay) år 1992-2006. 5168 provtagningar sedan NLBBs start 2006.

Provtyper

Varje provtyp är alikvoterad beroende på mängd utvunnen produkt så att materialet räcker till fler analyser.
Mononukleära celler från benmärgsaspirat och perifert blod har cellseparerats med Ficoll-Paque™.
Cellerna har frysts både som torr pellet och vitala celler. Samma prov är ofta fryst både torr och i frysmedium.
Antalet maligna celler mäts idag med flödescytometri.
Serum och plasma är enbart alikvoterad.
Extraherat DNA och RNA är alikvoterat för att passa olika analyser.

Benmärg

Cellerna har frysts både som torr pellet och vitala celler.

Perifert blod

Antalet rör varierar mellan 1 till fler än 10 för både benmärgsceller och blodceller.

Det finns ca 2000 prover av DNA och RNA extraherat från benmärg eller perifert blod

Antalet nedfrysta rör kan vara 1-6 alikvoter beroende på utbyte. Extraktionerna utförs idag på Uppsala BioLab och metoden som används är Qiagen Allprep.

Serum

Lite drygt 1300 patienter har lämnat serum som sparats i 1-4 alikvoter (delprover, duplikat). I frysen har vi cirka 4600 stycken serumrör.

Likvor

Ungefär 100 patienter har lämnat likvor som genererat 1-2 alikvoter. Likvor är en ny provtyp i biobanken som sparats sedan införandet av behandlingsprotokollet AllTogehter.

Uttag

Förutom att godkännas i en Etikprövningsnämnd måste alla NOPHO-forskningsstudier även accepteras i NOPHO Scientific Board.
Knappt trettio uttag har gjorts för arbete med celler eller extraherat DNA och RNA från leukemiceller.
Ett uttag av serum har använts i en forskningsstudie.
Arbeten som lett till många publikationer och kan ses under “För forskare / Forskningsarbete och publikationer”

Antal unika patienter per land i NLBB 1992-2021 (filtrerat per sjukhus)

 

Total

1129

Aalborg University hospital

81

Aarhus University hospital

319

Copenhagen University hospital

530

Odense University hospital

179

Hospital not known

20

Total

778

Helsinki University hospital

311

Kuopio University hospital

110

Oulu University hospital

175

Tampere University hospital

72

Turku University hospital

90

Hospital not known

20

Total

57

Reykjavik childrens hospital

57

 

Norge

1099

Bergen University hospital

159

Oslo University hospital

640

Tromsö University hospital

87

Trondheim University hospital

166

Ullevål University hospital

32

Hospital not known

15

 

Total

2823

Astrid Lindgrens Childrens hospital, Solna

814

Drottning Silvias Childrens hospital, Göteborg

691

Linköpings university hospital

200

Norrlands university hospital, Umeå

216

Skånes university hospital, Lund

328

Uppsala university hospital

543

Hospital not known

31