Biobankslagen

I biobanken skyddar vi dina prover enligt biobankslagen.

Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:297) även kallad biobankslagen, så definieras en biobank som en samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material. Biobanker kan bestå av en eller flera provsamlingar och provsamlingarna kan vara antingen forskningsprovsamlingar eller provsamlingar för patientens egen vård, diagnostik och behandling.

Länkar till tillsynsmyndighet och föreskrifter.

Vad är en biobank?