Linda Holmfeldts studier rör akut myeloisk leukemi

Mot en ökad förståelse av återfall samt resistensutveckling vid akut myeloisk leukemi hos barn

Linda Holmfeldts studier rör akut myeloisk leukemi (AML) hos barn. Trots tillgång till bästa möjliga behandling är det tyvärr många barn drabbade av AML som inte svarar på behandlingen eller som senare återinsjuknar i ett så kallat återfall. För att hitta nya behandlingsalternativ behöver vi mer kunskap kring de bakomliggande orsakerna till leukemicellernas uppkomst, fortlevnad och utveckling av resistens mot den nuvarande behandlingen.

Forskningsgruppens syfte med studierna är att identifiera och få en förståelse för de förändringar som orsakar vidareutveckling av leukemin vid återfall, samt de förändringar som leukemicellerna ofta förvärvar för att motstå cancerbehandlingen.

Vi studerar leukemiceller från barn som drabbats av AML-återfall, och NOPHO Leukemi Biobank har varit ovärderlig för att vi skulle kunna genomföra detta arbete. Vi utför ”multiomics-studier” där vi undersöker cellerna på flera olika regulatoriska nivåer, vilka inkluderar cellernas så kallade genom, epigenom, transkriptom och proteom. Detta för att vi i detalj ska kunna karaktärisera de förändringar som tillkommit i leukemicellerna efter det att leukemin identifierats första gången.

Via dessa studier har vi bland annat hittat mutationer som förväntas påverka funktionen hos proteinet UBTF, vilket styr aktiviteten hos flertalet av våra gener. Vidare har vi funnit nya mönster för hur olika gener används vid olika stadier av AML-sjukdomen. Vårt arbete går nu vidare där vi bygger på denna nyligen inhämtade kunskap för att funktionellt undersöka hur dessa olika förändringar påverkar hur leukemicellerna styrs.

Vår förhoppning är att vårt arbete kommer ge oss nya insikter som kan användas för att ytterligare förbättra behandlingen av AML, vilket in sin tur kan leda till att fler barn som drabbas av AML kan botas.